KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2C/241, 01-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000052321, NIP: 7131786654, REGON: 430672590, o kapitale zakładowym 6.088.000,00 zł, opłaconym w całości.
 2. Dane kontaktowe do Administratora: Oddział Spółki w Niemcach, ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce, tel. 81 7564400, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Dane kontaktowe podane są na stronię internetowej i podlegają stałej aktualizacji.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonywania umowy zawieranej z Administratorem, w związku z wzajemnymi roszczeniami z tytułu zawartej umowy po rozwiązaniu umowy (dochodzenia zapłaty, roszczeń reklamacyjnych itp.), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. realizacji praw i obowiązków dotyczących: rachunkowości, przechowywania dokumentacji dla potrzeb skarbowych, dokumentowania warunków zawartych umów na potrzeby podatkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. udostępniania informacji handlowych w odniesieniu do produktów i usług Administratora, na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  5. profilowania dla celów marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. administracji wewnętrznej Administratora, w tym utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, analizy, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z zawartej umowy, wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi wystawionymi zgodnie z warunkami handlowymi; najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z umowy oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat; w przypadku potencjalnych klientów informacje są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane;
 5. posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z tym, że prawo to nie może być realizowane w sprzeczności z obowiązkami archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze w celu wykazania warunków zawartej transakcji oraz rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej;
 6. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a) RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 7. w zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pana/Pani kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub SMS;
 8. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3) powyżej - Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, ale tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pana/Pani danych, w uzasadnionych prawnie przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub zawartych umów, do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności Administratora, to jest.:
  1. usługodawcom, którzy wykonują usługi w imieniu Spółki (np. usługi hostingowe, podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Spółki, podmioty świadczące usługi przewozowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych),
  2. niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak: prawnicy, notariusze lub audytorzy;
  3. organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.
 9. dane kontaktowe przechowywane są na serwerach Administratora, są dostępne zdalnie dla pracowników i stałych współpracowników Administratora, zgodnie z nadanymi przez Administratora dostępami i upoważnieniami;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 11. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu podanego w pkt 3) powyżej, oraz konieczne dla wykonywania obowiązków publicznych, związanych z udokumentowaniem zawarcia umowy w aspekcie cywilnym
  i podatkowym (to jest: uznania wydatku za koszt podatkowy, prawa do odliczenia podatku VAT) oraz rachunkowości;
 12. w sprawach dotyczących danych osobowych oraz w sprawach wykonywania praw, o jakich mowa w pkt 5), można kontaktować się, wysyłając wiadomość na adres e-mail lub w formie papierowej, na adres podany w pkt 2),
 13. Pani/Pana dane osobowe będą podlegać działaniom zautomatyzowanego działania, zgodnie z zasadami podanymi w Polityce Prywatności podanymi na stronie internetowej Spółki;
 14. Pani/Pana dane podlegać będą profilowaniu z wykorzystaniem programów informatycznych, ale tylko dla użytku wewnętrznego, w celach statystycznych oraz ustalenia zainteresowań ofertą Administratora, zgodnie z zasadami podanymi w Polityce Prywatności podanymi na stronie internetowej Spółki;
 15. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.