Leasing Centrum S.A.

 

Leasing Centrum S.A.

ul. Marszałkowska 58/4, 00-545 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000029328
NIP: 526-234-75-69
REGON: 016012278

Kapitał zakładowy: 504 000,00 PLN, opłacony w całości

Kontakt:
Leasing Centrum S.A.
ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce
tel./fax  (+48 81) 756-10-22
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Leasing Centrum S.A.  Sprawozdnie finansowe  
 Plan połączenia